తెలుగు పంచాంగం

దిన తారలు , తారాబలం

మీ నక్షత్రం జన్మతార సంపత్తార విపత్తార క్షేమతార ప్రత్యక్ తార సాధన తార నైధన తార మిత్ర తార పరమ మిత్ర తార
అశ్విని , మఖ , మూల అశ్విని , మఖ , మూల భరణి , పూర్వఫల్గుణి , పూర్వాషాఢ కృత్తిక , ఉత్తరఫల్గుణి , ఉత్తరాషాఢ రోహిణి , హస్త , శ్రవణం మృగశిర , చిత్త , ధనిష్ట ఆర్ద్ర , స్వాతి , శతభిష పునర్వసు , విశాఖ , పూర్వాభద్ర పుష్యమి , అనూరాధ , ఉత్తరాభద్ర ఆశ్లేష , జ్యేష్ట , రేవతి
భరణి , పూర్వఫల్గుణి , పూర్వాషాఢ భరణి , పూర్వఫల్గుణి , పూర్వాషాఢ కృత్తిక , ఉత్తరఫల్గుణి , ఉత్తరాషాఢ రోహిణి , హస్త , శ్రవణం మృగశిర , చిత్త , ధనిష్ట ఆర్ద్ర , స్వాతి , శతభిష పునర్వసు , విశాఖ , పూర్వాభద్ర పుష్యమి , అనూరాధ , ఉత్తరాభద్ర ఆశ్లేష , జ్యేష్ట , రేవతి అశ్విని , మఖ , మూల
కృత్తిక , ఉత్తరఫల్గుణి , ఉత్తరాషాఢ కృత్తిక , ఉత్తరఫల్గుణి , ఉత్తరాషాఢ రోహిణి , హస్త , శ్రవణం మృగశిర , చిత్త , ధనిష్ట ఆర్ద్ర , స్వాతి , శతభిష పునర్వసు , విశాఖ , పూర్వాభద్ర పుష్యమి , అనూరాధ , ఉత్తరాభద్ర ఆశ్లేష , జ్యేష్ట , రేవతి అశ్విని , మఖ , మూల భరణి , పూర్వఫల్గుణి , పూర్వాషాఢ
రోహిణి , హస్త , శ్రవణం రోహిణి , హస్త , శ్రవణం మృగశిర , చిత్త , ధనిష్ట ఆర్ద్ర , స్వాతి , శతభిష పునర్వసు , విశాఖ , పూర్వాభద్ర పుష్యమి , అనూరాధ , ఉత్తరాభద్ర ఆశ్లేష , జ్యేష్ట , రేవతి అశ్విని , మఖ , మూల భరణి , పూర్వఫల్గుణి , పూర్వాషాఢ కృత్తిక , ఉత్తరఫల్గుణి , ఉత్తరాషాఢ
మృగశిర , చిత్త , ధనిష్ట మృగశిర , చిత్త , ధనిష్ట ఆర్ద్ర , స్వాతి , శతభిష పునర్వసు , విశాఖ , పూర్వాభద్ర పుష్యమి , అనూరాధ , ఉత్తరాభద్ర ఆశ్లేష , జ్యేష్ట , రేవతి అశ్విని , మఖ , మూల భరణి , పూర్వఫల్గుణి , పూర్వాషాఢ కృత్తిక , ఉత్తరఫల్గుణి , ఉత్తరాషాఢ రోహిణి , హస్త , శ్రవణం
ఆర్ద్ర , స్వాతి , శతభిష ఆర్ద్ర , స్వాతి , శతభిష పునర్వసు , విశాఖ , పూర్వాభద్ర పుష్యమి , అనూరాధ , ఉత్తరాభద్ర ఆశ్లేష , జ్యేష్ట , రేవతి అశ్విని , మఖ , మూల భరణి , పూర్వఫల్గుణి , పూర్వాషాఢ కృత్తిక , ఉత్తరఫల్గుణి , ఉత్తరాషాఢ రోహిణి , హస్త , శ్రవణం మృగశిర , చిత్త , ధనిష్ట
పునర్వసు , విశాఖ , పూర్వాభద్ర పునర్వసు , విశాఖ , పూర్వాభద్ర పుష్యమి , అనూరాధ , ఉత్తరాభద్ర ఆశ్లేష , జ్యేష్ట , రేవతి అశ్విని , మఖ , మూల భరణి , పూర్వఫల్గుణి , పూర్వాషాఢ కృత్తిక , ఉత్తరఫల్గుణి , ఉత్తరాషాఢ రోహిణి , హస్త , శ్రవణం మృగశిర , చిత్త , ధనిష్ట ఆర్ద్ర , స్వాతి , శతభిష
పుష్యమి , అనూరాధ , ఉత్తరాభద్ర పుష్యమి , అనూరాధ , ఉత్తరాభద్ర ఆశ్లేష , జ్యేష్ట , రేవతి అశ్విని , మఖ , మూల భరణి , పూర్వఫల్గుణి , పూర్వాషాఢ కృత్తిక , ఉత్తరఫల్గుణి , ఉత్తరాషాఢ రోహిణి , హస్త , శ్రవణం మృగశిర , చిత్త , ధనిష్ట ఆర్ద్ర , స్వాతి , శతభిష పునర్వసు , విశాఖ , పూర్వాభద్ర
ఆశ్లేష , జ్యేష్ఠ , రేవతి ఆశ్లేష , జ్యేష్ఠ , రేవతి అశ్విని , మఖ , మూల భరణి , పూర్వఫల్గుణి , పూర్వాషాఢ కృత్తిక , ఉత్తరఫల్గుణి , ఉత్తరాషాఢ రోహిణి , హస్త , శ్రవణం మృగశిర , చిత్త , ధనిష్ట ఆర్ద్ర , స్వాతి , శతభిష పునర్వసు , విశాఖ , పూర్వాభద్ర పుష్యమి , అనూరాధ , ఉత్తరాభద్ర

తారలు ఫలితములు

తార పేరు దినాధిపతి ఫలితం
జన్మ తార శని శరీర శ్రమ
సంపత్తార గురువు ధనలాభం
విపత్తార కుజుడు కార్యహాని
క్షేమ తార సూర్యుడు క్షేమం
ప్రత్యక్ తార రాహువు ప్రయత్న భంగం
సాధన తార శుక్రుడు కార్యసిద్ధి, శుభం
నైత్య తార కేతువు బంధనం
మిత్ర తార చంద్రుడు సుఖం
అతి మిత్ర తార బుధుడు సుఖం, లాభం