తెలుగు పంచాంగం

శిశు జనన నక్షత్ర దోషములు

నక్షత్రములు 1వ పాదం 2వ పాదం 3వ పాదం 4వ పాదం
అశ్వని శిశువునకు,తండ్రికి దోషంలేదు దోషంలేదు సామాన్యదోషం
భరణి సామాన్యదోషం దోషంలేదు మగ - తండ్రికి,ఆడ - తల్లికి శిశువునకు
కృత్తిక మంచిది మంచిది మగ - తండ్రికి,ఆడ - తల్లికి తల్లికి
రోహిణి మేనమామకు,తల్లికి మేనమామకు,తల్లికి మేనమామకు,తల్లికి మేనమామకు,తండ్రికి
మృగశిర మంచిది మంచిది మంచిది మంచిది
ఆరుద్ర మంచిది మంచిది మంచిది తల్లికి
పునర్వసు మంచిది మంచిది మంచిది మంచిది
పుష్యమి సామాన్యదోషం పగలు - తండ్రికి,రాత్రి - తల్లికి పగలు - తండ్రికి,రాత్రి - తల్లికి సామాన్యదోషం
ఆశ్రేష దోషంలేదు శిశువునకు,ధనమునకు తల్లికి తండ్రికి
మఖ శిశువుకు,తండ్రికి మగ - తండ్రికి,ఆడ - తల్లికి మగ - తండ్రికి,ఆడ - తల్లికి మంచిది
పూర్వఫల్గుణి మంచిది మంచిది మంచిది తల్లికి
ఉత్తరఫల్గుణి మగ-తండ్రికి మంచిది మంచిది మగ - తండ్రికి
హస్త మంచిది మంచిది మగ - తండ్రికి,ఆడ - తల్లికి మంచిది
చిత్త మగ - తండ్రికి తండ్రికి తండ్రికి సామాన్యదోషం
స్వాతి మంచిది మంచిది మంచిది మంచిది
విశాఖ మగ - బావమరది,ఆడ - మరదలు మగ - బావమరది,ఆడ - మరదలు మగ - బావమరది,ఆడ - మరదలు మగ - తల్లికి,బావమరది,ఆడ - మరదలు
అనూరాధ మంచిది మంచిది మంచిది మంచిది
జ్యేష్ట సౌఖ్యహాని,తల్లికి సోదరులకు,మేనమామకు శిశువుకు,తల్లికి,పెదతండ్రికి తండ్రికి,అన్నకు
మూల తండ్రికి తల్లికి ధనమునకు మంచిది
పూర్వాషాఢ మంచిది మంచిది మగ - తండ్రికి,ఆడ - తల్లికి మంచిది
ఉత్తరాషాఢ మంచిది మంచిది మంచిది మంచిది
శ్రవణం మంచిది మంచిది మంచిది మంచిది
ధనిష్ట మంచిది మంచిది మంచిది మంచిది
శతభిషం మంచిది మంచిది మంచిది మంచిది
పూర్వాభద్ర మంచిది మంచిది మంచిది మంచిది
ఉత్తరాభద్ర మంచిది మంచిది మంచిది మంచిది
రేవతి మంచిది మంచిది మంచిది తండ్రికిదోషం