తెలుగు దృక్ సిద్ధాంత పంచాంగం

శ్రీ మైలవరపు వేంకటేశ్వరరావు గారిచే ప్రకటించబడినది.

డిసెంబర్, 2 వ తేదీ, 2021 గురువారం

  సూర్యోదయం : 06:25 AM +0530
  సూర్యాస్తమయం : 05:52 PM +0530

    కార్తిక మాసము

ప్లవ నామ సంవత్సరం , దక్షణాయణము , శరద్ రుతువు

  దిన ఆనందాది యోగము

స్థిర యోగము, ఫలితము: శుభమైన దే కాని జాగ్రత్త అవసరము

  రాహుకాలం

info info
మధ్యహానం 01 గం,34 ని (pm) నుండి , సాయంత్రము 03 గం,00 ని (pm) వరకు

  యమగండ కాలం

info info
ఉదయం 06 గం,25 ని (am) నుండి , ఉదయం 07 గం,50 ని (am) వరకు

  దుర్ముహుర్తము

info info
ఉదయం 10 గం,14 ని (am) నుండి , ఉదయం 10 గం,59 ని (am) వరకు
మళ్ళీ దుర్ముహుర్తము
మధ్యహానం 02 గం,48 ని (pm) నుండి సాయంత్రము 03 గం,34 ని (pm) వరకు
  వర్జ్యం
logo logo

వర్జం ఆరంభము
డిసెంబర్, 3 వ తేదీ, 2021 శుక్రవారం, తెల్లవారుఝాము 03 గం,00 ని (am) నుండి
డిసెంబర్, 3 వ తేదీ, 2021 శుక్రవారం, తెల్లవారుఝాము 04 గం,27 ని (am) వరకు
  గుళిక కాలం
info info
ఉదయం 09 గం,16 ని (am) నుండి , ఉదయం 10 గం,42 ని (am) వరకు
  అమృత కాలము
info info
డిసెంబర్, 2 వ తేదీ, 2021 గురువారం, మధ్యహానం 02 గం,00 ని (pm)
డిసెంబర్, 2 వ తేదీ, 2021 గురువారం, సాయంత్రము 03 గం,27 ని (pm)
  తిథి : కృష్ణపక్ష త్రయోదశి
info info
డిసెంబర్, 1 వ తేదీ, 2021 బుధవారము, రాత్రి 11 గం,35 ని (pm) నుండి
డిసెంబర్, 2 వ తేదీ, 2021 గురువారం, రాత్రి 08 గం,26 ని (pm) వరకు

తరువాత తిథి : కృష్ణపక్ష చతుర్దశి

 నక్షత్రము : స్వాతి

info info
డిసెంబర్, 1 వ తేదీ, 2021 బుధవారము, సాయంత్రము 06 గం,46 ని (pm) నుండి ,
డిసెంబర్, 2 వ తేదీ, 2021 గురువారం, సాయంత్రము 04 గం,27 ని (pm) వరకు

తరువాత నక్షత్రము : విశాఖ

 యోగము : శోభన

info info
డిసెంబర్, 2 వ తేదీ, 2021 గురువారం, రాత్రి 02 గం,12 ని (am) నుండి
డిసెంబర్, 2 వ తేదీ, 2021 గురువారం, రాత్రి 10 గం,28 ని (pm) వరకు

తరువాత యోగము : అతిగండ

 కరణము : గరిజ

info info
డిసెంబర్, 2 వ తేదీ, 2021 గురువారం, తెల్లవారుఝాము 05 గం,05 ని (am) నుండి ,
డిసెంబర్, 2 వ తేదీ, 2021 గురువారం, సాయంత్రము 03 గం,34 ని (pm) వరకు

తరువాత కరణము : వనిజ
Hora

 పగటి గ్రహ హోరలు

info info
♃ గురు హోర
ఉదయం 06 గం,25 ని (am) నుండి
ఉదయం 07 గం,22 ని (am) వరకు
♂ కుజ హోర
ఉదయం 07 గం,22 ని (am) నుండి
ఉదయం 08 గం,19 ని (am) వరకు
☉ రవి హోర
ఉదయం 08 గం,19 ని (am) నుండి
ఉదయం 09 గం,16 ని (am) వరకు
♀ శుక్ర హోర
ఉదయం 09 గం,16 ని (am) నుండి
ఉదయం 10 గం,14 ని (am) వరకు
☿ బుధ హోర
ఉదయం 10 గం,14 ని (am) నుండి
ఉదయం 11 గం,11 ని (am) వరకు
☾ చంద్ర హోర
ఉదయం 11 గం,11 ని (am) నుండి
మధ్యహానం 12 గం,08 ని (pm) వరకు
♄ శని హోర
మధ్యహానం 12 గం,08 ని (pm) నుండి
మధ్యహానం 01 గం,05 ని (pm) వరకు
♃ గురు హోర
మధ్యహానం 01 గం,05 ని (pm) నుండి
మధ్యహానం 02 గం,03 ని (pm) వరకు
♂ కుజ హోర
మధ్యహానం 02 గం,03 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 03 గం,00 ని (pm) వరకు
☉ రవి హోర
సాయంత్రము 03 గం,00 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 03 గం,57 ని (pm) వరకు
♀ శుక్ర హోర
సాయంత్రము 03 గం,57 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 04 గం,54 ని (pm) వరకు
☿ బుధ హోర
సాయంత్రము 04 గం,54 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 05 గం,52 ని (pm) వరకు
Hora

 రాత్రి గ్రహ హోరలు

info info
☾ చంద్ర హోర
సాయంత్రము 05 గం,52 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 06 గం,54 ని (pm) వరకు
♄ శని హోర
సాయంత్రము 06 గం,54 ని (pm) నుండి
రాత్రి 07 గం,57 ని (pm) వరకు
♃ గురు హోర
రాత్రి 07 గం,57 ని (pm) నుండి
రాత్రి 09 గం,00 ని (pm) వరకు
♂ కుజ హోర
రాత్రి 09 గం,00 ని (pm) నుండి
రాత్రి 10 గం,03 ని (pm) వరకు
☉ రవి హోర
రాత్రి 10 గం,03 ని (pm) నుండి
రాత్రి 11 గం,05 ని (pm) వరకు
♀ శుక్ర హోర
రాత్రి 11 గం,05 ని (pm) నుండి
రాత్రి 12 గం,08 ని (am) వరకు
☿ బుధ హోర
రాత్రి 12 గం,08 ని (am) నుండి
రాత్రి 01 గం,11 ని (am) వరకు
☾ చంద్ర హోర
రాత్రి 01 గం,11 ని (am) నుండి
రాత్రి 02 గం,14 ని (am) వరకు
♄ శని హోర
రాత్రి 02 గం,14 ని (am) నుండి
తెల్లవారుఝాము 03 గం,17 ని (am) వరకు
♃ గురు హోర
తెల్లవారుఝాము 03 గం,17 ని (am) నుండి
తెల్లవారుఝాము 04 గం,19 ని (am) వరకు
♂ కుజ హోర
తెల్లవారుఝాము 04 గం,19 ని (am) నుండి
తెల్లవారుఝాము 05 గం,22 ని (am) వరకు
☉ రవి హోర
తెల్లవారుఝాము 05 గం,22 ని (am) నుండి
ఉదయం 06 గం,25 ని (am) వరకు
Gauri

 గౌరీ పంచాంగ పగలు ముహూర్తములు

info info
  ఉద్యోగ
ఉదయం 06 గం,25 ని (am) నుండి
ఉదయం 07 గం,50 ని (am) వరకు
  విష
ఉదయం 07 గం,50 ని (am) నుండి
ఉదయం 09 గం,16 ని (am) వరకు
  జ్వర
ఉదయం 09 గం,16 ని (am) నుండి
ఉదయం 10 గం,42 ని (am) వరకు
  లాభ
ఉదయం 10 గం,42 ని (am) నుండి
మధ్యహానం 12 గం,08 ని (pm) వరకు
  అమృత
మధ్యహానం 12 గం,08 ని (pm) నుండి
మధ్యహానం 01 గం,34 ని (pm) వరకు
  విష
మధ్యహానం 01 గం,34 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 03 గం,00 ని (pm) వరకు
  కలహ
సాయంత్రము 03 గం,00 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 04 గం,26 ని (pm) వరకు
  జ్వర
సాయంత్రము 04 గం,26 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 05 గం,52 ని (pm) వరకు
Image

 గౌరీ పంచాంగ రాత్రి ముహూర్తములు

info info
  శుభ
సాయంత్రము 05 గం,52 ని (pm) నుండి
రాత్రి 07 గం,26 ని (pm) వరకు
  రోగ
రాత్రి 07 గం,26 ని (pm) నుండి
రాత్రి 09 గం,00 ని (pm) వరకు
  కలహ
రాత్రి 09 గం,00 ని (pm) నుండి
రాత్రి 10 గం,34 ని (pm) వరకు
  లాభ
రాత్రి 10 గం,34 ని (pm) నుండి
రాత్రి 12 గం,08 ని (am) వరకు
  ఉద్యోగ
రాత్రి 12 గం,08 ని (am) నుండి
రాత్రి 01 గం,42 ని (am) వరకు
  జ్వర
రాత్రి 01 గం,42 ని (am) నుండి
తెల్లవారుఝాము 03 గం,17 ని (am) వరకు
  లాభ
తెల్లవారుఝాము 03 గం,17 ని (am) నుండి
తెల్లవారుఝాము 04 గం,51 ని (am) వరకు
  ఉద్యోగ
తెల్లవారుఝాము 04 గం,51 ని (am) నుండి
ఉదయం 06 గం,25 ని (am) వరకు
© Telugu Panchangam @ Next Need Technologies private limited.
by Mylavarapu Venkateswara Rao