తెలుగు దృక్ సిద్ధాంత పంచాంగం

శ్రీ మైలవరపు వేంకటేశ్వరరావు గారిచే ప్రకటించబడినది.

డిసెంబర్, 4 వ తేదీ, 2021 శనివారం

  సూర్యోదయం : 06:26 AM +0530
  సూర్యాస్తమయం : 05:53 PM +0530

    కార్తిక మాసము

ప్లవ నామ సంవత్సరం , దక్షణాయణము , శరద్ రుతువు

  దిన ఆనందాది యోగము

అమృత యోగము, ఫలితము: కార్యసిద్ధి , నూతన ఆభరణ వస్త్ర లాభము

  రాహుకాలం

info info
ఉదయం 09 గం,17 ని (am) నుండి , ఉదయం 10 గం,43 ని (am) వరకు

  యమగండ కాలం

info info
మధ్యహానం 01 గం,35 ని (pm) నుండి , సాయంత్రము 03 గం,00 ని (pm) వరకు

  దుర్ముహుర్తము

info info
ఉదయం 06 గం,26 ని (am) నుండి , ఉదయం 07 గం,57 ని (am) వరకు
  వర్జ్యం
logo logo

వర్జం ఆరంభము
డిసెంబర్, 4 వ తేదీ, 2021 శనివారం, రాత్రి 09 గం,11 ని (pm) నుండి
డిసెంబర్, 4 వ తేదీ, 2021 శనివారం, రాత్రి 10 గం,36 ని (pm) వరకు
  గుళిక కాలం
info info
ఉదయం 06 గం,26 ని (am) నుండి , ఉదయం 07 గం,51 ని (am) వరకు
  అమృత కాలము
info info
డిసెంబర్, 4 వ తేదీ, 2021 శనివారం, ఉదయం 07 గం,09 ని (am)
డిసెంబర్, 4 వ తేదీ, 2021 శనివారం, ఉదయం 08 గం,34 ని (am)
  తిథి : అమావాస్య
info info
డిసెంబర్, 3 వ తేదీ, 2021 శుక్రవారం, సాయంత్రము 04 గం,56 ని (pm) నుండి
డిసెంబర్, 4 వ తేదీ, 2021 శనివారం, మధ్యహానం 01 గం,13 ని (pm) వరకు

తరువాత తిథి : శుక్లపక్ష పాడ్యమి

 నక్షత్రము : అనూరాధ

info info
డిసెంబర్, 3 వ తేదీ, 2021 శుక్రవారం, మధ్యహానం 01 గం,44 ని (pm) నుండి ,
డిసెంబర్, 4 వ తేదీ, 2021 శనివారం, ఉదయం 10 గం,47 ని (am) వరకు

తరువాత నక్షత్రము : జ్యేష్ట

 యోగము : సుకర్మ

info info
డిసెంబర్, 3 వ తేదీ, 2021 శుక్రవారం, సాయంత్రము 06 గం,24 ని (pm) నుండి
డిసెంబర్, 4 వ తేదీ, 2021 శనివారం, మధ్యహానం 02 గం,08 ని (pm) వరకు

తరువాత యోగము : ధృతి

 కరణము : నాగ

info info
డిసెంబర్, 4 వ తేదీ, 2021 శనివారం, ఉదయం 08 గం,35 ని (am) నుండి ,
జనవరి, 3 వ తేదీ, 2022 సోమవారము, తెల్లవారుఝాము 05 గం,34 ని (am) వరకు

తరువాత కరణము : కిస్తుఘ్న
Hora

 పగటి గ్రహ హోరలు

info info
♄ శని హోర
ఉదయం 06 గం,26 ని (am) నుండి
ఉదయం 07 గం,23 ని (am) వరకు
♃ గురు హోర
ఉదయం 07 గం,23 ని (am) నుండి
ఉదయం 08 గం,20 ని (am) వరకు
♂ కుజ హోర
ఉదయం 08 గం,20 ని (am) నుండి
ఉదయం 09 గం,17 ని (am) వరకు
☉ రవి హోర
ఉదయం 09 గం,17 ని (am) నుండి
ఉదయం 10 గం,14 ని (am) వరకు
♀ శుక్ర హోర
ఉదయం 10 గం,14 ని (am) నుండి
ఉదయం 11 గం,12 ని (am) వరకు
☿ బుధ హోర
ఉదయం 11 గం,12 ని (am) నుండి
మధ్యహానం 12 గం,09 ని (pm) వరకు
☾ చంద్ర హోర
మధ్యహానం 12 గం,09 ని (pm) నుండి
మధ్యహానం 01 గం,06 ని (pm) వరకు
♄ శని హోర
మధ్యహానం 01 గం,06 ని (pm) నుండి
మధ్యహానం 02 గం,03 ని (pm) వరకు
♃ గురు హోర
మధ్యహానం 02 గం,03 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 03 గం,00 ని (pm) వరకు
♂ కుజ హోర
సాయంత్రము 03 గం,00 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 03 గం,58 ని (pm) వరకు
☉ రవి హోర
సాయంత్రము 03 గం,58 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 04 గం,55 ని (pm) వరకు
♀ శుక్ర హోర
సాయంత్రము 04 గం,55 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 05 గం,52 ని (pm) వరకు
Hora

 రాత్రి గ్రహ హోరలు

info info
☿ బుధ హోర
సాయంత్రము 05 గం,52 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 06 గం,55 ని (pm) వరకు
☾ చంద్ర హోర
సాయంత్రము 06 గం,55 ని (pm) నుండి
రాత్రి 07 గం,58 ని (pm) వరకు
♄ శని హోర
రాత్రి 07 గం,58 ని (pm) నుండి
రాత్రి 09 గం,01 ని (pm) వరకు
♃ గురు హోర
రాత్రి 09 గం,01 ని (pm) నుండి
రాత్రి 10 గం,04 ని (pm) వరకు
♂ కుజ హోర
రాత్రి 10 గం,04 ని (pm) నుండి
రాత్రి 11 గం,07 ని (pm) వరకు
☉ రవి హోర
రాత్రి 11 గం,07 ని (pm) నుండి
రాత్రి 12 గం,10 ని (am) వరకు
♀ శుక్ర హోర
రాత్రి 12 గం,10 ని (am) నుండి
రాత్రి 01 గం,12 ని (am) వరకు
☿ బుధ హోర
రాత్రి 01 గం,12 ని (am) నుండి
రాత్రి 02 గం,15 ని (am) వరకు
☾ చంద్ర హోర
రాత్రి 02 గం,15 ని (am) నుండి
తెల్లవారుఝాము 03 గం,18 ని (am) వరకు
♄ శని హోర
తెల్లవారుఝాము 03 గం,18 ని (am) నుండి
తెల్లవారుఝాము 04 గం,21 ని (am) వరకు
♃ గురు హోర
తెల్లవారుఝాము 04 గం,21 ని (am) నుండి
తెల్లవారుఝాము 05 గం,24 ని (am) వరకు
♂ కుజ హోర
తెల్లవారుఝాము 05 గం,24 ని (am) నుండి
ఉదయం 06 గం,27 ని (am) వరకు
Gauri

 గౌరీ పంచాంగ పగలు ముహూర్తములు

info info
  విష
ఉదయం 06 గం,26 ని (am) నుండి
ఉదయం 07 గం,51 ని (am) వరకు
  అమృత
ఉదయం 07 గం,51 ని (am) నుండి
ఉదయం 09 గం,17 ని (am) వరకు
  జ్వర
ఉదయం 09 గం,17 ని (am) నుండి
ఉదయం 10 గం,43 ని (am) వరకు
  ఉద్యోగ
ఉదయం 10 గం,43 ని (am) నుండి
మధ్యహానం 12 గం,09 ని (pm) వరకు
  శుభ
మధ్యహానం 12 గం,09 ని (pm) నుండి
మధ్యహానం 01 గం,35 ని (pm) వరకు
  లాభ
మధ్యహానం 01 గం,35 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 03 గం,00 ని (pm) వరకు
  ధన
సాయంత్రము 03 గం,00 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 04 గం,26 ని (pm) వరకు
  లాభ
సాయంత్రము 04 గం,26 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 05 గం,52 ని (pm) వరకు
Image

 గౌరీ పంచాంగ రాత్రి ముహూర్తములు

info info
  విష
సాయంత్రము 05 గం,52 ని (pm) నుండి
రాత్రి 07 గం,27 ని (pm) వరకు
  ఉద్యోగ
రాత్రి 07 గం,27 ని (pm) నుండి
రాత్రి 09 గం,01 ని (pm) వరకు
  శుభ
రాత్రి 09 గం,01 ని (pm) నుండి
రాత్రి 10 గం,35 ని (pm) వరకు
  అమృత
రాత్రి 10 గం,35 ని (pm) నుండి
రాత్రి 12 గం,10 ని (am) వరకు
  కలహ
రాత్రి 12 గం,10 ని (am) నుండి
రాత్రి 01 గం,44 ని (am) వరకు
  రోగ
రాత్రి 01 గం,44 ని (am) నుండి
తెల్లవారుఝాము 03 గం,18 ని (am) వరకు
  అమృత
తెల్లవారుఝాము 03 గం,18 ని (am) నుండి
తెల్లవారుఝాము 04 గం,52 ని (am) వరకు
  లాభ
తెల్లవారుఝాము 04 గం,52 ని (am) నుండి
ఉదయం 06 గం,27 ని (am) వరకు
© Telugu Panchangam @ Next Need Technologies private limited.
by Mylavarapu Venkateswara Rao