తెలుగు పంచాంగం

తెలుగు దృక్ సిద్ధాంత పంచాంగం

శ్రీ మైలవరపు వేంకటేశ్వరరావు గారిచే ప్రకటించబడినది.

date card

జనవరి, 29 వ తేదీ, 2022 శనివారం

(required)
(required)
sun card

    పుష్య మాసము

ప్లవ నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణము , హేమంత రుతువు
  సూర్యోదయం : 06:44 AM +0530
  సూర్యాస్తమయం : 06:20 PM +0530
yes

దిన ఆనందాది యోగము

మాతంగ యోగము , ఫలితము: వాహన లాభం ,పెద్దల దర్శన భాగ్యము
amruta

అమృత కాలము

జనవరి, 29 వ తేదీ, 2022 శనివారం, రాత్రి 02 గం,34 ని (am) నుండి
జనవరి, 29 వ తేదీ, 2022 శనివారం, తెల్లవారుఝాము 04 గం,02 ని (am) వరకు
rahu

రాహుకాలం

ఉదయం 09 గం,37 ని (am) నుండి ,
ఉదయం 11 గం,04 ని (am) వరకు
 yama

యమగండ కాలం

మధ్యహానం 01 గం,58 ని (pm) నుండి ,
సాయంత్రము 03 గం,25 ని (pm) వరకు
 Gulika

గుళిక కాలం

ఉదయం 06 గం,44 ని (am) నుండి ,
ఉదయం 08 గం,10 ని (am) వరకు
durmuhu

దుర్ముహుర్తము

ఉదయం 06 గం,44 ని (am) నుండి ,
ఉదయం 08 గం,16 ని (am) వరకు
varja

వర్జం

వర్జం ఆరంభము
జనవరి, 29 వ తేదీ, 2022 శనివారం, సాయంత్రము 05 గం,51 ని (pm) నుండి
జనవరి, 29 వ తేదీ, 2022 శనివారం, రాత్రి 07 గం,17 ని (pm) వరకు
tithi

తిథి

కృష్ణపక్ష ద్వాదశి

జనవరి, 28 వ తేదీ, 2022 శుక్రవారం, రాత్రి 11 గం,36 ని (pm) నుండి
జనవరి, 29 వ తేదీ, 2022 శనివారం, రాత్రి 08 గం,37 ని (pm) వరకు

తరువాత తిథి
కృష్ణపక్ష త్రయోదశి
nakshatra

నక్షత్రము

పూర్వాషాఢ

జనవరి, 30 వ తేదీ, 2022 ఆదివారము, రాత్రి 02 గం,48 ని (am) నుండి ,
జనవరి, 31 వ తేదీ, 2022 సోమవారము, రాత్రి 12 గం,22 ని (am) వరకు

తరువాత నక్షత్రం
ఉత్తరాషాఢ
yogam

యోగము

వ్యాఘాతము

జనవరి, 29 వ తేదీ, 2022 శనివారం, తెల్లవారుఝాము 03 గం,09 ని (am) నుండి
జనవరి, 29 వ తేదీ, 2022 శనివారం, రాత్రి 11 గం,31 ని (pm) వరకు

తరువాత యోగము
హర్షణము
karana

కరణము

కౌలువ

జనవరి, 29 వ తేదీ, 2022 శనివారం, తెల్లవారుఝాము 05 గం,06 ని (am) నుండి ,
జనవరి, 29 వ తేదీ, 2022 శనివారం, సాయంత్రము 03 గం,38 ని (pm) వరకు

తరువాత కరణము
తైతుల
karana

పండుగలు


శ్రీ పంచమి - 05-02-2022
రధ సప్తమి - 07-02-2022
planet

పగటి గ్రహ హోరలు

సప్త హోర సమయములు


♄ శని హోర
ఉదయం 06 గం,44 ని (am) నుండి
ఉదయం 07 గం,41 ని (am) వరకు
♃ గురు హోర
ఉదయం 07 గం,41 ని (am) నుండి
ఉదయం 08 గం,39 ని (am) వరకు
♂ కుజ హోర
ఉదయం 08 గం,39 ని (am) నుండి
ఉదయం 09 గం,37 ని (am) వరకు
☉ రవి హోర
ఉదయం 09 గం,37 ని (am) నుండి
ఉదయం 10 గం,35 ని (am) వరకు
♀ శుక్ర హోర
ఉదయం 10 గం,35 ని (am) నుండి
ఉదయం 11 గం,33 ని (am) వరకు
☿ బుధ హోర
ఉదయం 11 గం,33 ని (am) నుండి
మధ్యహానం 12 గం,31 ని (pm) వరకు
☾ చంద్ర హోర
మధ్యహానం 12 గం,31 ని (pm) నుండి
మధ్యహానం 01 గం,29 ని (pm) వరకు
♄ శని హోర
మధ్యహానం 01 గం,29 ని (pm) నుండి
మధ్యహానం 02 గం,27 ని (pm) వరకు
♃ గురు హోర
మధ్యహానం 02 గం,27 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 03 గం,25 ని (pm) వరకు
♂ కుజ హోర
సాయంత్రము 03 గం,25 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 04 గం,23 ని (pm) వరకు
☉ రవి హోర
సాయంత్రము 04 గం,23 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 05 గం,21 ని (pm) వరకు
♀ శుక్ర హోర
సాయంత్రము 05 గం,21 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 06 గం,19 ని (pm) వరకు
planet

రాత్రి గ్రహ హోరలుు

సప్త హోర సమయములు


☿ బుధ హోర
సాయంత్రము 06 గం,19 ని (pm) నుండి
రాత్రి 07 గం,22 ని (pm) వరకు
☾ చంద్ర హోర
రాత్రి 07 గం,22 ని (pm) నుండి
రాత్రి 08 గం,24 ని (pm) వరకు
♄ శని హోర
రాత్రి 08 గం,24 ని (pm) నుండి
రాత్రి 09 గం,26 ని (pm) వరకు
♃ గురు హోర
రాత్రి 09 గం,26 ని (pm) నుండి
రాత్రి 10 గం,28 ని (pm) వరకు
♂ కుజ హోర
రాత్రి 10 గం,28 ని (pm) నుండి
రాత్రి 11 గం,30 ని (pm) వరకు
☉ రవి హోర
రాత్రి 11 గం,30 ని (pm) నుండి
రాత్రి 12 గం,32 ని (am) వరకు
♀ శుక్ర హోర
రాత్రి 12 గం,32 ని (am) నుండి
రాత్రి 01 గం,34 ని (am) వరకు
☿ బుధ హోర
రాత్రి 01 గం,34 ని (am) నుండి
రాత్రి 02 గం,36 ని (am) వరకు
☾ చంద్ర హోర
రాత్రి 02 గం,36 ని (am) నుండి
తెల్లవారుఝాము 03 గం,38 ని (am) వరకు
♄ శని హోర
తెల్లవారుఝాము 03 గం,38 ని (am) నుండి
తెల్లవారుఝాము 04 గం,40 ని (am) వరకు
♃ గురు హోర
తెల్లవారుఝాము 04 గం,40 ని (am) నుండి
తెల్లవారుఝాము 05 గం,42 ని (am) వరకు
♂ కుజ హోర
తెల్లవారుఝాము 05 గం,42 ని (am) నుండి
ఉదయం 06 గం,44 ని (am) వరకు
gavuridevi

గౌరీ పంచాంగ పగలు ముహూర్తములు


  విష
ఉదయం 06 గం,44 ని (am) నుండి
ఉదయం 08 గం,10 ని (am) వరకు
  అమృత
ఉదయం 08 గం,10 ని (am) నుండి
ఉదయం 09 గం,37 ని (am) వరకు
  జ్వర
ఉదయం 09 గం,37 ని (am) నుండి
ఉదయం 11 గం,04 ని (am) వరకు
  ఉద్యోగ
ఉదయం 11 గం,04 ని (am) నుండి
మధ్యహానం 12 గం,31 ని (pm) వరకు
  శుభ
మధ్యహానం 12 గం,31 ని (pm) నుండి
మధ్యహానం 01 గం,58 ని (pm) వరకు
  లాభ
మధ్యహానం 01 గం,58 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 03 గం,25 ని (pm) వరకు
  ధన
సాయంత్రము 03 గం,25 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 04 గం,52 ని (pm) వరకు
  లాభ
సాయంత్రము 04 గం,52 ని (pm) నుండి
సాయంత్రము 06 గం,19 ని (pm) వరకు
gavuridevi

గౌరీ పంచాంగ రాత్రి ముహూర్తములు


  విష
సాయంత్రము 06 గం,19 ని (pm) నుండి
రాత్రి 07 గం,53 ని (pm) వరకు
  ఉద్యోగ
రాత్రి 07 గం,53 ని (pm) నుండి
రాత్రి 09 గం,26 ని (pm) వరకు
  శుభ
రాత్రి 09 గం,26 ని (pm) నుండి
రాత్రి 10 గం,59 ని (pm) వరకు
  అమృత
రాత్రి 10 గం,59 ని (pm) నుండి
రాత్రి 12 గం,32 ని (am) వరకు
  కలహ
రాత్రి 12 గం,32 ని (am) నుండి
రాత్రి 02 గం,05 ని (am) వరకు
  రోగ
రాత్రి 02 గం,05 ని (am) నుండి
తెల్లవారుఝాము 03 గం,38 ని (am) వరకు
  అమృత
తెల్లవారుఝాము 03 గం,38 ని (am) నుండి
తెల్లవారుఝాము 05 గం,11 ని (am) వరకు
  లాభ
తెల్లవారుఝాము 05 గం,11 ని (am) నుండి
ఉదయం 06 గం,44 ని (am) వరకు
తెలుగు panchangam Telugu Panchangam panchangam telugu today today panchangam telugu telugu panchangam for today today's panchangam in telugu telugu panchangam today ఈ రోజు తెలుగు పంచాంగం ఈరోజు పంచాంగం telugu panchangam పంచాంగం ప్రకారం 2022 క్యాలెండర్ e roju panchangam 2022 గంటల పంచాంగం 100 సంవత్సరాల పంచాంగం e roju panchangam గంటల పంచాంగం vikari telugu panchangam amrutha gadiyalu bhargav panchangam gauri panchangam manchi gadiyalu పెద్ద పంచాంగం నేటి పంచాంగం telugupanchang.com telugu panchang telugu month adhika masam epanchang telugu telugu calendar today panchang in telugu panchangam telugu epanchang telugu telugu calendar today panchangam in telugu