తెలుగు పంచాంగం

{ }

దుర్ముహుర్తము

దుర్ముహుర్తము అశుభ సమయము గా పరిగణిస్తారు, ఈ సమయములో కొత్త పనులు ప్రారంభించడం ,ప్రయాణములు ప్రారంభించటం చేయకుండా ఉండటం మంచిది

నుండి

వరకు

ముందు పేజి కి