తెలుగు పంచాంగం

{ }

వర్జ్యం

వర్జ్యం అంటే విడువ తగినది ,అశుభ సమయం. శుభకార్యాలు, ప్రయాణాలు ఈ సమయంలో చేయకూడదు.

నుండి

వరకు

నుండి

వరకు

నుండి

వరకు

నుండి

వరకు

ముందు పేజి కి