తెలుగు పంచాంగం

{ }

యమగండ కాలం

యమగండకాలం శుభ సమయము గా పరిగణించరు, ముఖ్యంగా ఈ సమయములో ప్రయాణం ప్రారంభము చేయకూడదు, ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించ కూడదు.

నుండి

వరకు

ముందు పేజి కి