తెలుగు పంచాంగం

{ }

గుళక కాలం

గుళిక కాలం చేసిన పనులు సఫలము కావని నమ్ముతారు, గుళిక కాలములో ప్రారంభించిన ప్రతీ పనిలో ఆటంకం ఏర్పడి ఆ పని మరల చేయవలసి వస్తుందని నమ్ముతారు

నుండి

వరకు

ముందు పేజి కి